Komenda Miejska Policji w Koninie poszukuje pracownika - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koninie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Miejska Policji w Koninie poszukuje pracownika

Data publikacji 09.10.2018

Specjalista ds. BHP – to poszukiwany przez konińską komendę specjalista. Poniżej prezentujemy wszystkie szczegóły związane z tą ofertą.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W KONINIE POSZUKUJE PRACOWNIKA
NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. BHP – JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KMP W KONINIE

Wymiar czasu pracy – 0,8 etatu

Wynagrodzenie – 2.522,91 zł brutto (w tym premia regulaminowa + dodatek za wysługę lat).

Umowa o pracę od dnia 1 stycznia 2019 r. na okres próbny trzech miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce wykonywania pracy: Konin

Adres urzędu: Komenda Miejska Policji w Koninie

ul. Przemysłowa 2; 62-510 Konin

Warunki pracy:

- praca biurowo – administracyjna, w systemie jednozmianowym;

- praca przy komputerze;

- dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych;

- brak czynników uciążliwych oraz szkodliwych dla zdrowia.

 

Zakres zadań:

 1. Nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy w jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP w Koninie;

 2. Sporządzanie analiz ujawnionych nieprawidłowości i stwierdzonych zagrożeń
  w funkcjonowaniu jednostek i komórek organizacyjnych komendy;

 3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

 4. Prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków w pracy;

 5. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

 6. Opracowanie i aktualizowanie instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 7. Organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń dla policjantów
  i pracowników Policji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 8. Przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

 9. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonych
   w odrębnych przepisach;

  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

 10. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji. Zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach
  i dokumentacji.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

 

Dokumenty niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny (własnoręcznie podpisane);

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (własnoręcznie podpisane)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 9 listopada 2018 r.

Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Koninie

Wydział Ogólny

ul. Przemysłowa 2

62-510 Konin

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Koninie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie 62-510;

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji
  w Koninie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych – Szymona Szuszwalaka, tel. (63) 247 21 21, e-mail: iod.konin@po.policja.gov.pl;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie Kodeksu Pracy. Natomiast wszelkie dane spoza zakresu wymaganego ustawą przekazuje Pani/Pan świadomie z własnej i nieprzymuszonej woli, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie;

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. Natomiast tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi
  i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane
  oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie;

 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych;

 8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 9. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4;

 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
  w wybranym procesie rekrutacji.