Aktualności

Komendant Miejski Policji w Koninie poszukuje pracownika

Data publikacji 03.01.2019

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego pracownika, w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie zwolni się częściowy etat na jednoosobowym stanowisku ds. ochrony przeciw pożarowej.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W KONINIE POSZUKUJE PRACOWNIKA
NA STANOWISKO:

STARSZY TECHNIK DS. P.POŻ.
- JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KONINIE

 

Wymiar czasu pracy – 0,2 etatu

Wynagrodzenie – 450,00 zł brutto (w tym premia regulaminowa + dodatek za wysługę lat).

Umowa o pracę na okres próbny trzech miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Miejsce wykonywania pracy: Konin

Adres urzędu: Komenda Miejska Policji w Koninie

ul. Przemysłowa 2; 62-510 Konin

 

Warunki pracy:

- praca biurowo – administracyjna, w systemie jednozmianowym;

- praca przy komputerze;

- dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych;

- brak czynników uciążliwych oraz szkodliwych dla zdrowia.

 

Zakres zadań:

- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy;

- współudział w pracach komisji pożarowo – technicznej, budowlanej;

- opracowywanie i aktualizowanie w Komendzie instrukcji, regulaminu i planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń policjantów i pracowników Policji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;

- realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych w Komendzie, jako jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji w zakresie właściwości stanowiska.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie;

- ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

Dokumenty niezbędne:

- życiorys/CV i list motywacyjny (własnoręcznie podpisane);

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i szkoleń.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (własnoręcznie podpisane)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 21 stycznia 2019 r.

Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Koninie

Wydział Ogólny

ul. Przemysłowa 2

62-510 Konin

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Koninie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie 62-510;

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji
  w Koninie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych – Szymona Szuszwalaka, tel. (63) 247 21 21, e-mail: iod.konin@po.policja.gov.pl;

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie Kodeksu Pracy. Natomiast wszelkie dane spoza zakresu wymaganego ustawą przekazuje Pani/Pan świadomie z własnej i nieprzymuszonej woli, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie;

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. Natomiast tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi
  i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane
  oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie;

 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych;

 8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 9. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4;

 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
  w wybranym procesie rekrutacji.