Statut - Komenda Miejska Policji w Koninie

Walne Zebranie Członków Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej przy

Komendzie Miejskiej Policji w Koninie uchwałą nr 1. z dnia 19 kwietnia 2007 roku.

uchwaliło Statut o treści jak niżej.

 

 

STATUT

Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo –

Pożyczkowej przy KMP w Koninie

 

 

I. Postanowienia ogólne:

 

§ 1. Celem Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej przy KMP w Koninie zwanej dalej KKOP jest propagowanie oszczędności i gospodarności, oraz udzielanie

członkom pomocy materialnej w formie pożyczek krótko i długo terminowych

na zasadach określonych w Statucie.

§ 2. KKOP realizuje swoje cele poprzez udzielanie pożyczek terminowych w miarę

posiadanych środków.

§ 3. Środki pieniężne KKOP gromadzone są na rachunku bankowym, podlegają

oprocentowaniu wg umowy zawartej z bankiem.

§ 4. Wkłady członkowskie oraz pożyczka udzielana członkom KKOP są nieoprocentowa-

ne.

§ 5. Odrębna umowa z zakładem pracy określi szczegółowe warunki świadczenia pomocy

zakładu wobec KKOP.

 

II. Prawa i obowiązki członka KKOP

 

§ 1. Członkiem KKOP może być każdy policjant, emeryt, rencista, pracownik cywilny,

członek rodziny / mąż, żona – po zmarłym f-szu policji lub pracowniku cywilnym /

zatrudniony w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie oraz w Komendach

Powiatowych w Słupcy, Kole ,Turku i innych jednostek Policji.

§ 2. Członkiem KKOP zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do

KKOP i po uiszczeniu wpisowego w wysokości 30 zł.

§ 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków KKOP podejmuje Zarząd KKOP nie później

niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji o przystąpieniu do KKOP,

§ 4 Członek KKOP ma prawo:

1) Gromadzić oszczędności w KKOP wg zasad określonych w statucie

2) Korzystać z pożyczek

3) Brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia

4) Wybierać i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej KKOP

§ 5 Członek KKOP ma obowiązek:

1) Wyrazić zgodę na potrącanie wkładu oraz raty pożyczki z wynagrodzenia za

pracę, zasiłku chorobowego lub wychowawczego, samemu wpłacić miesięczny

wkład członkowski lub ratę pożyczki.

2) Ściśle przestrzegać przepisów Statutu oraz postanowień Uchwał organów KKOP

 

§ 6. Inne prawa i obowiązki członka KKOP zostaną określone w Uchwałach Walnego

Zebrania Członków i organów KKOP.

§ 7. Skreślenie z listy członków KKOP następuje:

  1. Na pisemne żądanie członka KKOP,

  2. W razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub

rentę,

  1. W razie śmierci członka KKOP,

  2. Na skutek Uchwały Zarządu KKOP powziętej w wyniku niedopełnienia przez

członka obowiązków określonych w § 5.

 

 

III. Organa KKOP :

 

§ 1 Walne Zebranie członków lub delegatów.

§ 2 Zarząd.

§ 3 Komisja Rewizyjna.

 

§ 2. Z uwagi na fakt, że KKOP przy KMP w Koninie liczy więcej niż 150 członków,

zamiast walnego zebrania członków Zarząd może zwołać Walne Zebranie Delegatów.

Liczbę delegatów ustala pierwsze walne zebranie członków.

§ 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów w obecności

co najmniej połowy członków lub delegatów .

§4. W przypadku braku na Walnym Zebraniu połowy członków lub delegatów Uchwały

Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów

obecnych na Walnym Zebraniu członków lub delegatów.

§ 5. Zarząd KKOP pochodzi z wyboru, wybór odbywa się w sposób jawny lub tajny.

§ 6. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa nie dłużej niż 4 lata. W trakcie

kadencji członek władz statutowych KKOP może być odwołany z powodu

niewłaściwego pełnienia obowiązków, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w

razie ustania stosunku pracy.

§ 7. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie

członków lub delegatów.

§ 8. Członkowie władz statutowych KKOP pełnią swoją funkcję społecznie.

 

III a Walne Zebranie Członków lub Delegatów KKOP

 

§ 1 Walne Zebranie członków lub delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne

1) Zwyczajne zebranie członków lub delegatów zwołuje Zarząd co najmniej raz w

roku.

2) Nadzwyczajne zebranie członków lub delegatów zwołuje zarząd w razie potrzeby

lub na żądanie:

a. Komisji Rewizyjnej,

b. 1/3 liczby członków KKOP,

c. związków zawodowych działających na terenie KMP w Koninie

oraz KPP Turku, Słupcy i Kole.

3) Nadzwyczajne Zebranie członków lub delegatów zwołuje się nie później niż

ciągu miesiąca od dnia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawia-

domienia członków lub delegatów o zebraniu.

§ 3 Do kompetencji Walnego Zebrania członków lub delegatów należy:

1) Uchwalenie Statutu i wprowadzenia w nim zmian.

2) Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3) Ustalenie wysokości miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad

udzielania pożyczek.

4) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań i bilansów.

5) Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z bieżącej

działalności.

6) W razie powstania szkód i strat rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmo-

wanie decyzji w sprawach ich pokrycia.

7) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji KKOP.

 

III b Zarząd KKOP

 

§ 1 Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu członków lub delegatów i składa się

z 5 członków przy czym podejmowanie wszelkich uchwał dokonuje się w obecności

przynajmniej 3 członków Zarządu.

1) Wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Członków Zarządu.

2) Posiedzenia zarządu odbywają się raz w miesiącu lub w ramach potrzeb. Z

każdego posiedzenia Zarząd sporządza protokół.

§ 2 Do kompetencji zarządu należy:

1) Przyjmowanie członków i skreślanie ich z listy.

2) Prowadzenie ewidencji członków KKOP.

3) Przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłat.

4) Podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczki.

5) Sprawowanie kontroli nad właściwym dokumentowaniem wpłat i wypłat

oraz księgowaniem operacji finansowych.

6) Zwoływanie Walnego Zebrania członków lub delegatów.

7) Składanie Walnemu Zebraniu członków lub delegatów sprawozdań z

działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do . zatwierdzenia.

8) Reprezentowanie interesów KKOP wobec kierownika zakładu pracy

Komendanta Miejskiego Policji w Koninie

9) Współdziałanie z pracownikiem wyznaczonym przez zakład pracy do

prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej.

10) Podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów.

11) Ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej.

12) Współdziałanie ze związkami zawodowymi.

13) Prowadzenie innych spraw – decyzje Zarząd podejmuje w formie Uchwały i

jest ona obowiązująca i ostateczna.

 

 

III c Komisja Rewizyjna

 

§ 1 Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu członków lub delegatów i

składa się z 3 członków.

1) Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczą-

cego , zastępcę i członka.

2) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową

Zarządu KKOP i jej podstawowym zadaniem jest: ochrona mienia KKOP ,

kontrola przestrzegania przez Zarząd Statutu i czuwanie nad prawidłowością

wpłat i wypłat oraz terminowym prowadzeniem obsługi księgowej.

4) Komisja Rewizyjna składa na Wolnym Zebraniu członków lub delegatów

sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności

Zarządu KKOP.

5) Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole działalności KKOP co najmniej

2 razy w roku

6) W razie stwierdzenia, że Zarząd KKOP w swojej działalności finansowej

nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność Zarządu jest

sprzeczna z interesem społecznym Komisja Rewizyjna zawiesza Zarząd

i w terminie 14 dni od zawieszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie

członków - delegatów.

 

 

IV. Fundusze KKOP

 

§ 1 Na środki KKOP składają się następujące fundusze własne:

  1. Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy.

  2. Fundusz rezerwowy.

1a) Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i

przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych

1b) Wkłady członkowskie wnoszone są w wysokości 3 % wynagrodzenia i

uposażenia za pracę w terminach naliczania – policjanci i pracownicy

cywilni Komendy.

1c) Wkłady członków będących pracownikami cywilnymi potrącane są z ich

wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i wychowawczego

1d). Emeryci i renciści wpłacają wkłady członkowskie w zadeklarowanej

wysokości na rachunek bankowy KKOP nie mniej niż 30 zł..

2a) Fundusz rezerwowy powstaje z uzyskanych odsetek na rachunku bankowym

oraz z wpłat wpisowego.

2b) Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie opłat związanych z

prowadzeniem rachunku bankowego. W przypadku gdy na funduszu

rezerwowym zgromadzone zostaną środki pieniężne większe niż potrzebne

na obsługę rachunku o ich przeznaczeniu zadecyduje Walne Zebranie

członków lub delegatów.

§ 2 Środki pieniężne KKOP są przechowywane na rachunku bankowym i są one

otwierane na wniosek Zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do

dysponowania tym rachunkiem.

 

 

V. Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń

 

§ 1 KKOP udziela pożyczek krótko i długoterminowych . Decyzje podejmuje Zarząd w

drodze uchwały.

1) Pożyczka krótko i długoterminową udziela się na okres maksymalnie do 36

miesięcy.

2) Udzielane pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich

przyznaniu.

3) Raty pożyczki potrąca się z wynagrodzenia za pracę ,uposażenia, zasiłku

chorobowego, wychowawczego lub osobiście wpłacając na podany rachunek

bankowy.

4) Pożyczki udziela się w wysokości 2 x wkład + 1 x wynagrodzenie brutto,

emerytura lub renta, w przypadku gdy stan środków pieniężnych na to pozwala 2

x wkład + 2 x wynagrodzenie brutto, emerytura lub renta nie więcej niż

pięciokrotne wkłady. Pożyczkę powyżej posiadanego wkładu podpisuje dwóch

żyrantów należących do KKOP.

Osobom przebywającym na urlopie wychowawczym 2 x wkład.

5) Pożyczki udziela się po spłaceniu w całości poprzedniej.

6) W przypadkach losowych Zarząd na wniosek zainteresowanego może w drodze

Uchwały zwiększyć kwotę pożyczki do 50 % lub zawiesić na 3 miesiące spłatę

rat pożyczki. Decyzje Zarządu w ww. sprawach są ostateczne.

  1. Zarząd może również wyrazić zgodę na uregulowanie zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki częścią wkładów przy jednoczesnym zachowaniu prawa do

uzyskania pożyczki po spłacie poprzedniej bez konieczności oczekiwania

/ 6 miesięcy /. Spłata zadłużenia częścią wkładów nie może przekroczyć trzech ostatnich rat pożyczki.

8) Poręczycielami nie mogą być członkowie Zarządu KKOP i Komisji Rewizyjnej,

pracownicy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i urlopu bezpłatnego oraz

osoba prowadząca księgowość KKOP.

  1. Pożyczki udzielane są do kwoty: 50.000zł lub do wysokości wkładu jeśli członek KKOP ma większy

 

§ 2 Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu,

zawierającym zobowiązania spłaty oraz wyrażenia zgody na potrącanie rat w razie

nie spłacania pożyczki przez dłużnika z zobowiązaniem spłaty pożyczki przez

poręczycieli. Wzór wniosku o pożyczkę opracuje Zarząd KKOP przy KMP w

Koninie.

1) W razie skreślenia z listy członków KKOP członka posiadającego zadłużenie,

zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów.

2) Przy braku pełnego pokrycia z wkładu na spłatę zadłużenia resztę długu

pracownik spłaca w ratach na zasadach ustalonych we wniosku o

pożyczkę.

3) W razie skreślenia członka KKOP z listy członków na jego wniosek, spłata

zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty

ustalonych przy udzieleniu pożyczki.

4) W razie zwłoki lub w przypadku braku spłaty pożyczki bez wiedzy Zarządu,

zadłużenie automatycznie pokrywa się z wkładów dłużnika, a przypadku braku

wkładów wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając

termin spłaty. Kopię wezwania doręcza się poręczycielom.

W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie Zarząd

KKOP ma prawo pokryć zadłużenie z wkładów poręczycieli. Po uregulowaniu

Zadłużenia Zarząd KKOP w drodze Uchwały skreśla dłużnika z listy członków

KKOP bez możliwości ponownego wstąpienia.

5) W przypadku gdy spłacanie rat otrzymanej pożyczki następuje w terminach i

wysokościach innych niż ustalono we wniosku następną pożyczkę dany członek KKOP może otrzymać do wysokości wkładów. W razie powtórzenia się sytuacji Zarząd w drodze Uchwały skreśla taką osobę z listy członków KKOP bez możliwości powrotu po wcześniejszym uregulowaniu zadłużenia.

Skreślenie z listy członków KKOP dotyczy również osób notorycznie uchylających się od spłacania w terminach i wysokościach zaciągniętej pożyczki.

6) W przypadku braku możliwości pokrycia zadłużenia dłużnika w sposób

określony w punktach 1-5 Zarząd KKOP może dochodzić spłaty tych

należności na drodze postępowania sądowego. Dochodzenie powyższych

należności następować będzie przed Sądem powszechnym ,właściwym według

siedziby KKOP.

7) W razie konieczności wniesienia do Sądu sprawy z powodu niespłacenia

pożyczki przez dłużnika w imieniu i w interesie KKOP występować będzie

upoważniony członek Zarządu KKOP lub inna upoważniona przez Zarząd

KKOP osoba.

8) Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są do dnia 25 każdego miesiąca.

Wnioski złożone po tym terminie mogą nie być rozpatrywane na najbliższym

posiedzeniu Zarządu.

 

§ 3 Pożyczkę wypłaca się na rachunki bankowe członków (pożyczkobiorców) raz w

miesiącu miedzy 10-tym a 20-tym dniem miesiąca. O dacie wypłaty decyduje

Zarząd KKOP.

§ 4 Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pożyczki, brane będą pod uwagę

obciążenia finansowe pożyczkobiorcy, które wraz z przewidywaną spłatą raty

pożyczki nie mogą naruszyć minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę, uposażenia.

4a) W przypadku, gdy obciążenie finansowe wypłaty i przewidywana rata

pożyczki spowoduje nieotrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę,

uposażenia spłatę pożyczki wydłuża się do maksymalnie 24 miesięcy lub

obniża się kwotę udzielonej pożyczki. Decyzję podejmie Zarząd w drodze

uchwały.

§ 5 Po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do KKOP i wpłaceniu wpisowego nowy

członek może ubiegać się o przyznanie pożyczki po zgromadzeniu 6 wkładów

/ 6 miesięcy /.

1) W przypadku rezygnacji z członkostwa w KKOP zwrot wkładów następuje w

ciągu miesiąca od daty przyjęcia przez Zarząd do wiadomości decyzji o rezygna-

cji. Przy wycofaniu części wkładów członek może wystąpić z wnioskiem o

pożyczkę po upływie 6 miesięcy od dnia wycofania części wkładów.

2) Ponowne przyjęcie w poczet członków KKOP (po rezygnacji na własną prośbę)

może nastąpić po wpłacie 50% uprzednio wycofanych wkładów lub w przypadku

niemożności jednorazowego wniesienia wskazanej wyżej kwoty uprawnienia

członka KKOP nabywa się po potrąceniu wkładów przez kolejnych .6 miesięcy.

§ 6 W razie śmierci członka KKOP zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.

Spłata zadłużenia wobec KKOP przechodzi na spadkobierców dłużnika.

  1. W razie śmierci członka KKOP, którego wkłady nie pokrywają zadłużenia i nie posiada spadkobierców, zadłużenie to pokrywa się z funduszu rezerwowego. Decyzję o pokryciu zadłużenia podejmuje Zarząd w drodze Uchwały.

 

 

VI. Likwidacja KKOP

 

§ 1 W razie likwidacji zakładu KKOP przechodzi w stan likwidacji w drodze Uchwały

Walnego Zgromadzenia.

1) Komisja likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki Zarządu i Komisji rewizyjnej.

2) Uchwałę o likwidacji KKOP należy podać wszystkim członkom w ciągu 3

miesięcy od zgłoszenia roszczeń i terminu spłaty zadłużenia.

§ 2 W sprawach nie unormowanych w statucie KKOP Zarząd stosował będzie aktualnie

obowiązujące przepisy.

 

VII. Przepisy końcowe

 

§1 Rachunkowość KKOP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2 Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§3 Rachunkowości KKOP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji

Rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę KKOP.

§4 Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje Zarząd oraz Komisja Rewizyjna

po przeprowadzeniu kontroli działalności KKOP. Protokół kontroli dołącza się

rocznego sprawozdania finansowego.